Suosituksia ja ohjeita teattereille kevään 2020 epidemiatilanteessa

Alkukeväällä 2020 maailmanlaajuiseksi levinnyt epidemiatilanne on asettanut myös teatterit ja muut taidelaitokset suurien haasteiden äärelle. Kunkin teatterin tulee luonnollisesti seurata ja noudattaa toiminnassaan viranomaisten ohjeistusta tilanteeseen liittyen. Keräämme tälle sivulle teatteritoimintaan yleisesti liittyvää ajankohtaista tietoa, suosituksia sekä ohjeistusta.

Päivitetty 27.5.2020

Valmisteilla yhteiset kansalliset suositukset tuotantojen turvallista rakentamista, harjoittelua ja esittämistä varten

OKM, THL ja Aluehallintovirastot ovat antaneet ensimmäiset linjaukset yleisötilaisuuksien järjestämisestä 1.6. jälkeisenä aikana. Esittävän taiteen sektorin oman ohjeistuksen valmistelu on käynnissä.

Suomen Teatterit ry:n, Teatterikeskus ry:n ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n 9.6. järjestettävässä ajankohtaistilaisuudessa taustoitetaan yhteisten suositusten tarvetta sekä esitellään suositusten laatimista varten asetetun projektiryhmän työn vaiheita ja projektin tavoitteita. Teams-alustalla järjestettävä tilaisuus on avoin kaikille esittävän taiteen ammattilaisille ja siihen voi osallistua sekä työnantajan että työntekijöiden edustajia.

Työturvallisuudesta ammattiteattereissa virusepidemian aikana

Koska kyseessä on erityisesti THL:n tarkemmin yksilöidyille ja aktiivisesti tilannekuvan tarkentuessa päivitettäville riskiryhmille huomattavan vaarallinen virusepidemia, on viruksen leviämisen ehkäisemiseen ja teattereiden henkilöstön turvallisuuteen työpaikalla syytä kiinnittää epidemian aikana aivan erityistä huomiota.

Kehotamme siksi vakavasti kaikkia tuotantojen valmistelua ja harjoitustoimintaa jatkavia ammattiteattereita ottamaan kaikessa toiminnassaan huomioon ainakin kaikki alla olevat seikat talokohtaisesti soveltuvin parhain mahdollisin järjestelyin.

Teatteriorganisaatiot ja -talot ovat huomattavan erilaisia. Siksi ohjeistukset on syytä käydä talokohtaisesti läpi johdon, teknisen johdon, ohjaajien ja asianmukaisten nimettyjen vastuuhenkilöiden kesken.

Tärkeitä huomiotavia asioita:

 • Nimetään työturvallisuuspäällikkö tai muu vastaava henkilö, jonka vastuualueena on epidemiaohjeistuksen toteutumisen valvominen ja eri tilanteissa päivittyvän tiedon välittäminen johdon ja henkilöstön välillä
 • Ohjeistus kaikelle henkilöstölle viruksen riskiryhmäläiseksi identifioituville työntekijöille olla yhteydessä esimieheen tai työturvallisuuspäällikköön jos työpaikalla käyminen aiheuttaa huolta terveydestä. Kaikenlainen työn järjestäminen niin, että riskiryhmään kuuluvien asemaan kiinnitetään aivan erityistä huomiota epidemia-aikana.
 • Yleisesti käytössä olevien työtilojen ja sisäänkäyntien tehostettu siivous. Siivouskäytäntöjen osalta viranomaisten ohjeiden seuraaminen ja noudattaminen.
 • Erilaisissa työtiloissa käyvien ihmisten rajoittaminen vain välttämättömään henkilöstöön.
 • Ohje henkilöstölle korostetun matalalla kynnyksellä kotona sairastamisesta vähäisistäkin koronaviruksen lievälle sairastamiselle tyypillisistä oireista.
 • Matkoilta palaavan henkilöstön asianmukainen karanteenikäytäntö.
 • Työtilakohtaisen henkilömäärän rajoittaminen ja turvallisesta välimatkasta huolehtiminen.
 • Selvää on, että pahimpana epidemia-aikana suutelukohtauksia tai sylipainia ei konkreettisesti harjoitella. Ohjaajille on annettava selkeät ohjeet harjoitustoiminnan järjestämiseksi niin, että turvalliset välit huomioidaan myös teatterin tiloissa järjestettävissä harjoituksissa.
 • Kaiken kokoustoiminnan järjestäminen etäratkaisuina aina kun se on mahdollista.
 • Kaikessa harjoitus- ja muussakin teatteritoiminnassa henkilökohtaisten kontaktien välttäminen epidemian aikana.
 • Osastokohtaisten työkäytäntöjen arvioiminen niin, että potentiaaliset lähikontaktitilanteet huomioidaan erityisjärjestelyin.

Huolehtimalla henkilöstön turvallisuudesta ja välttämällä virustartunnoille altistavia tilanteita varmistamme tehokkaimmin sen, että pystymme muun yhteiskunnan mukana jatkamaan työskentelyä koko alalla. Tämä on poikkeusoloissa tehokkainta mahdollista valmistautumista aikaan, jolloin normaali esitystoiminta on taas mahdollista.

Lipunhintojen palautusvaateiden käsittelystä

Maaliskuun 2020 aikana kulttuuripalveluiden ja muiden yleisöalojen toiminnan estänyt epidemiakriisi on herättänyt paljon keskustelua lipputulojen kohtalosta tilanteessa, jossa tapahtumatoiminnan este on tapahtumanjärjestäjän vaikutusvallan ulkopuolella. Ongelma koskee valtavaa määrää lipputaloutta niin kulttuurin kuin urheilun puolella.

Sosiaalisessa mediassa on esitetty vetoomuksia tapahtumatalouden pelastamiseksi esimerkiksi niin, että kaikki lipun ostaneet kuluttajat eivät vaatisi lipuistaan hyvitystä, sillä yksittäisten kuluttajien lipunhinnan menetyksiin nähden kevään 2020 kokonaistappiot kotimaisessa tapahtumatuotannossa kasvavat massiivisiksi. Pelkästään ammattiteatterikentällä tappiot menetettynä lipputaloutena ovat 15-25 miljoonaa euroa loppukevään osalta. Kevään esitystoiminnan keskeytyksen lisäksi tappiota kertyy kesää kohti mentäessä potentiaalisesti enemmänkin, riippuen siitä kuinka kauan ja kuinka vakavana tilanne jatkuu.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tarkentanut viime päivinä ohjeistustaan koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeustoimenpiteiden erilaisista vaikutuksista kuluttajien asemaan, sekä myös sitä, miten peruuntuneiden esitysten lippurahoja tulee käsitellä. Ohjeistuksen mukaan lähtökohta poikkeuksellisesta tilanteesta riippumatta on, että tapahtuman peruuntuessa lipun hinta tulee palauttaa:

https://www.kkv.fi/ajankohtaista/Uutiset/2020/18.3.2020-kuluttajaneuvonta-vastaa-121-kysymysta-koronasta

Mutta KKV ohjeistaa myös, että vaihtoehtoisesti on mahdollista neuvotella siitä, voiko lippua hyödyntää myöhemmin muulla tavoin. Tämä tarkoittaa, että teatterillakin on oikeus tarjota ensisijaisesti lipunhinnan palautuksen sijaan joko myöhempää esitysajankohtaa, lipun käyttömahdollisuutta vaihtoehtoiseen esitykseen tai lippulahjakorttia. Kuluttajalla on kuitenkin oikeus pitäytyä vaatimuksessaan jo ostetun lipun hinnan palautuksesta.

Jos kuluttaja on hankkinut lippunsa erillisen lipunvälittäjän kautta, sen veloittamia toimituskuluja ja palvelumaksuja ei yleensä voi vaatia palautettavaksi. Näiden kulujen käsittelemisen osalta kehotamme olemaan yhteydessä mahdollisesti käyttämäänne lipunvälittäjäyhtiöön, jotta lippurahojen toteutuvien palautusten yhteydessä kulujen osuus tulee käsiteltyä oikein.

YT-lain ja lomautuksen määräajat

Määräaikaiset lakimuutokset ovat voimassa 1.4.-30.6.2020.

Lyhyempi yt-neuvotteluaika

Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto lyhentyy 5 päivään nykyisestä kuudesta viikosta tai 14 päivästä. Vähimmäisneuvotteluajasta voidaan sopia toisin yt-neuvotteluissa. Yt-neuvottelujen sisällön tulee kuitenkin aina täyttää yt-lain 8 luvun vaatimukset. 

Yt-neuvottelujen päättymisen jälkeen työnantajan tulee antaa lomautettaville työntekijöille ja näiden luottamusmiehille työsopimuslain 5 luvun 4 §:n tai työnantajaa sitovan työehtosopimuksen mukainen lomautusilmoitus. Työsopimuslain mukaan lomautusilmoitus on nyt annettava viimeistään 5 päivää ennen lomautuksen alkamista. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto. 

Teatterialalla lyhyempi lomautusilmoitusaika ei ole voimassa. Lomautusilmoitusajan lyhentäminen edellyttäisi TES-muutosta, josta ei ole päästy sopimukseen. 

Voimassa olevat määräykset 1.4.-30.6.2020:

Teatterialan työehtosopimuksissa muusikoita lukuun ottamatta on säädetty yhden kuukauden lomautusilmoitusaika. Tällä hetkellä on voimassa vähintään 5 päivän neuvottelukutsuaika, 5 vuorokauden neuvotteluaika ja 1 kk lomautusilmoitusaika.  

YT-lain 60§:n perusteella monet teatterit ovat antaneet lomautusilmoituksia ennen yt-neuvotteluiden alkamista. Suosittelemme kaikissa tilanteissa noudattamaan toistaiseksi 1 kk:n lomautusilmoitusaikaa.

Muut muutokset

 • Työnantajalla on oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Lomautus voi jatkua alkuperäisen tarkoituksensa mukaan vielä sen jälkeen, kun lain voimassaolo on päättynyt, kunhan se on alkanut ennen 30.6. 
 • Koeaikaa koskevaa säännöstä muutetaan niin että työsopimus voidaan koeaikana purkaa myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.
 • Takaisinottovelvollisuus pidennetään yhdeksään kuukauteen, jos työntekijä on irtisanottu koronatilanteen vuoksi toteutettujen määräaikaisten työlainsäädännön muutosten aikana. 

Ehdotettuja työsopimuslain ja yt-lain muutoksia sovelletaan yksityisellä sektorilla. Lakien soveltamisen ulkopuolelle jäävät työsuhteet, joissa työnantajana on täyskunnallinen teatteri. 

Työttömyysturvan muutokset

 •     Omavastuupäivät poistuvat työttömyysturvasta (normaalisti 5 omavastuupäivää). Työttömyysturva alkaa siis ensimmäisestä työttömyyspäivästä.
 •     Työttömyysturvan enimmäiskesto ei kerry lomautusten aikana. Työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan myös silloin, kun lomautuksesta on sovittu.
 •     Työssäoloehto lyhenee 26 viikosta 13 viikkoon niissä työsuhteissa, jotka ovat alkaneet 1.1.2020 jälkeen ja päättyvät viimeistään 31.12.2020.
 •     Lisäksi hallitus turvaa yrittäjien ja freelancereiden toimeentuloa yritysmuodosta riippumatta työttömyysturvan kautta.

Työttömyysturvaa koskevat muutokset koskevat kaikkia. 

Työttömyyskassalta on tullut toive, että lomautukset, jos niihin on turvauduttava, olisivat kokonaisia viikkoja. Toisin sanoen lomautusta EI toteutettaisi lyhennettynä työviikkona tai lyhennettynä päivänä. Tällainen osa-aikainen lomautus hidastaa käsittelyä ja viivästyttää maksatusta. Työttömyyskassat tulevat ruuhkautumaan lähes kaikilla aloilla. Työttömyysturvalaki ei huomioi 6-päiväistä työviikkoa, eikä koko vuoden työajantasausjärjestelmää. Suosittelemme muuttamaan vuosityösuunnitelmaa mahdollisuuksien mukaan siten, että lomautusjaksolle on merkitty vuosityösuunnitelmaan 5-päiväinen viikko. Jos kassa tulkitsee työntekijän viikon 6-päiväiseksi, niin yhden päivän lomautuksesta ei saa työttömyyspäivärahaa.

TES-neuvottelut

Työehtosopimusten pidennykset on vahvistettu.

Kaikkien liittojen hallinnot ovat hyväksyneet teatterialan työehtosopimusten neuvottelutulokset. Sopimuskautta pidennetään 30.11.2020 asti. Sopimusehdot säilyvät muuttumattomina voimassa sopimuskauden pidennyksen ajan. Palkkoja korotetaan yleiskorotuksella 1.9.2020 1,1 %.

Väliaikainen muutos lomautusilmoitusaikaan 9.4.2020-30.6.2020

Työntekijää lomautettaessa on noudatettava vähintään 5 päivän lomautusilmoitusaikaa. Jos lomautusilmoitus on annettu ennen 9.4.2020 ja lomautus ei ole vielä alkanut, ilmoitusaika lyhenee 5 päivään.

Silloin kun lomautusilmoitus on annettu ennen työehtosopimuksen pidennyksen voimaantuloa, ilmoitusajan lyhenemisestä tulee ilmoittaa erikseen, ja lomautus voi alkaa seuraavana päivänä siitä, kun viisi päivää on kulunut alkuperäisestä ilmoituspäivästä.

Lomautusilmoitusaikojen laskennassa käytetään kalenteripäiviä.

Lyhyempää lomautusilmoitusaikaa voidaan soveltaa, jos lomautusilmoitus on annettu poikkeuksen voimassa ollessa viimeistään 30.6. mennessä, vaikka lomautusilmoitusaika ulottuisikin poikkeuksen voimassaoloajan jälkeiseen aikaan.

Mikäli määräaikaista lakia 5 päivän lomautusilmoitusajasta jatketaan, katsotaan 5 päivän lomautusilmoitusajan jatkuvan myös työehtosopimuksessa uuden määräaikaisen lain siirtymäsäännöksiä vastaavasti.


Kannustamme teattereita jakamaan meille tietoa omista hyväksi havaituista käytännöistään, joilla lisätään turvallisuutta teattereissa virusepidemiakauden aikaan. Jaamme tietoa erittäin mielellämme tällä sivulla.

Yhteydenotot: info@suomenteatterit.fi